nuc3b4i-be1bb99-te1bb95ng-vc3a0-che1baa1m-the1bba9-5-vc3a0-6

minh họa nuôi bộ tổng chạm t5 và t6